Privacybeleid

Privacyverklaring versie 1.0 d.d. 1-11-2021

Lasergamekids.nl
Gravin Catharinalaan 24
3434 DE Nieuwegein 

Klantenservice@lasergamekids.nl 

Lasergamekids.nl levert met veel plezier en toewijding lasergame-equipment voor een tof (kinder)feest. Om deze dienstverlening op een goede manier te kunnen uitvoeren en te verbeteren verwerkt verhuurder beperkt en op zorgvuldige wijze persoonsgegevens. Verhuurder neemt de bescherming van deze gegevens zeer serieus. Om die reden is onderstaande privacyverklaring opgesteld. Verhuurder treedt bij het werken van (persoons)gegevens op als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Definities:

Lasergamekids.nl, gevestigd te Nieuwegein, KvK nummer: wordt in deze privacyverklaring aangeduid als verhuurder.

De wederpartij van verhuurder wordt in deze privacyverklaring aangeduid als huurder.

Partijen zijn verhuurder en huurder samen.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de huurovereenkomst.

De gehuurde laserguns, aanverwante accessoires en pakketten worden aangeduid als het materiaal.

2. Toepasselijkheid:

Deze privacyverklaring is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens bij het gebruik van de website van verhuurder en de daarop ontsloten dienstverlening. De datum van de privacyverklaring staat bovenaan deze privacyverklaring vermeld. Met de publicatie van een nieuwe versie van de privacyverklaring komen alle voorgaande versies per direct te vervallen. In deze privacyverklaring staat beschreven welke gegevens door verhuurder worden verzameld, met welk doel en onder welke voorwaarden deze gegevens met welke derden zonodig worden gedeeld. De privacyverklaring beschrijft tevens op welke wijze de gegevens worden opgeslagen en welke (technische en organisatorische) maatregelen er zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen. Voorts worden de rechten beschreven, die huurder heeft inzake de verzameling van persoonsgegevens krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3. Doel van de gegevensverwerking:

Verhuurder verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening, te weten de verhuur en verkoop van het materiaal. Er is een directe relatie tussen de verstrekte opdracht, die wordt verstrekt aan verhuurder en het verwerken van (persoons)gegevens. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor marketing doeleinden tbv de continuering en verbetering van de dienstverlening en de website van verhuurder. De verzamelde gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij verhuurderl daarvoor expliciete toestemming heeft gevraagd en daarvoor expliciete toestemming is verleend door huurder. Met de totstandkoming van de opdracht gaat huurder akkoord met de verwerking van uw (persoons)gegevens en de privacyverklaring van verhuurder.

4. Welke persoonsgegevens worden verzameld?:

  • Voornaam en/of voorletters
  • Achternaam
  • Straatnaam en huisnummer
  • Postcode
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Rekeningnummer

4.1 Bijzondere persoonsgegevens: 

Er worden op geen enkele wijze bijzondere persoonsgegevens verzameld als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4.2 Automatisch verzamelde gegevens:

Gegevens die automatisch worden verzameld door de website van verhuurder worden verwerkt met het doel de dienstverlening en de website van verhuurder verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4.3 Wie heeft toegang tot deze gegevens?:

Alleen de medewerkers van verhuurder hebben toegang tot de voornoemde persoonsgegevens.

4.4 Cookies

Op de site van verhuurder wordt gebruik gemaakt van cookies. Verhuurder verzameld onderstaande cookies. Huurders kunnen alle cookies accepteren, negeren of een voorkeur aangeven welke cookies wel geaccepteerd worden en welke niet middels een cookiebanner op de website van verhuurder.

4.4.1 Functionele cookies. 

Dit betreft de cookies die de website van verhuurder laten functioneren. Voorts zijn deze cookies bepalend voor de gebruiksvriendelijkheid van de site van verhuurder.

4.4.2 Analytische cookies. 

Dit betreft cookies die de website van verhuurder analyseren aan de hand van het aantal bezoekers of bijvoorbeeld hoe vaak een specifiek artikel is gelezen. Analytische cookies hebben als doel om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten. Voor de analyse van de website van verhuurder maakt verhuurder gebruik van Google Analytics. Marketing cookies.

4.4.3. Marketing of tracking cookies 

Marketing- of trackingcookies worden gebruikt om bezoekers van de verhuurder te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker.

4.5 Reviews

Nadat verhuurder haar diensten aan betrokkenen heeft geleverd, wordt betrokkene uitgenodigd om een review (met of zonder foto) achter te laten op de website van verhuurder. Huurders vullen dit op basis van vrijwilligheid in. Reviews worden openbaar geplaatst op de website van verhuurder onder vermelding van de voor- en achternaam van huurder.

5. Bewaartermijnen:

Verhuurder zal de persoonsgegevens niet langer verwerken dan strikt noodzakelijk voor het doel dat in artikel 2 beschreven staat, voormits dat niet in strijd is met wettelijke bewaartermijnen, waar verhuurder aan gehouden is, zoals de bewaartermijn krachtens de Belastingwet. Na het verstrijken van de toepasselijke bewaartermijn zullen de gegevens van huurder automatisch worden geanonimiseerd.

6. Rechten:

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving hebben betrokkenen rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. 

Ter voorkoming stuurt verhuurder afschriften en/of kopieën uitsluitend naar het bij verhuurder bekende e-mailadres. Bij een verzoek om gegevens naar een ander mailadres danwel postadres te verzenden, zal verhuurder vragen om legitimatie. verhuurder houdt een administratie bij van lopende en afgehandelde verzoeken. De gegevens worden waar mogelijk aangeleverd in PDF format.

6.1 Inzagerecht

Huurders hebben het recht om de gegevens die verhuurder verwerkt in te zien. Huurderskunnen zich met een verzoek van die strekking wenden tot verhuurder door een mail te sturen aan klantenservice@lasergamekids.nl. Huurder ontvangt binnen 21 dagen een reactie op haar verzoek. Bij ingewilligde verzoeken, stuurt verhuurder een kopie van de verwerkte gegevens naar het geregistreerde e-mailadres van huurder.

6.2 Rectificatierecht

Huurders hebben het recht om de gegevens die verhuurder verwerkt te laten rectificeren. Huurders kunnen zich met een verzoek van die strekking wenden tot verhuurder door een mail te sturen aan klantenservice@lasergamekids.nl. Huurder ontvangt binnen 21 dagen een reactie op haar verzoek. Bij ingewilligde verzoeken, stuurt verhuurder een bevestiging van rectificatie naar het geregistreerde e-mailadres van huurder.

6.3 Recht op beperking van verwerking alsmede verwijdering van gegevens

Huurders hebben het recht om de gegevens die verhuurder verwerkt te beperken en/of de gegevens geheel te laten verwijderen. Huurders kunnen zich met een verzoek van die strekking wenden tot verhuurder door een mail te sturen aan klantenservice@lasergamekids.nl. Huurder ontvangt binnen 21 dagen een reactie op haar verzoek. Bij ingewilligde beperkingsverzoeken, stuurt verhuurder een bevestiging van de beperking van gegevens naar het geregistreerde e-mailadres. Deze beperking blijft van kracht tot het moment dat de huurder een verzoek indient tot opheffen van de beperking. 

Bij ingewilligde verzoeken tot verwijdering van gegevens worden gegevens geanonimiseerd in de administratie verwerkt ten behoeve van managementinformatie.  Verhuurder stuurt een bevestiging van verwijdering van de gegevens naar het geregistreerde e-mailadres van huurder.

7. Fiscaal en strafrechtelijk onderzoek:

In voorkomende gevallen kan verhuurder op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijke situatie is verhuurder gedwongen persoonsgegevens te delen.

8. Beveiliging van het materiaal

Al het materiaal van verhuurder is zowel zichtbaar als onzichtbaar (elektronisch) beveiligd. In voorkomende gevallen is het mogelijk dat huurder een melding krijgt op een mobiele device van de elektronische beveiliging. Huurder kan een dergelijke melding negeren. De privacy van huurder is door de wijze van beveiligen niet in het geding. Wanneer huurder daar vragen over heeft of over de (elektronische beveiliging), kan huurder zich per mail wenden tot verhuurder.

9. Wijzigingen in het privacybeleid

Verhuurder behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina wordt altijd de meest recente versie gepubliceerd. Wanneer het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop verhuurder reeds verzamelde gegevens met betrekking tot huurder verwerkt, dan brengt verhuurder huurder daarvan per e-mail op de hoogte.

10. Klachten

Verhuurder neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Desalniettemin kunnen huurders van mening zijn dat de verwerking van persoonsgegevens door verhuurder niet op de juiste manier wordt uitgevoerd. Betrokkenen kunnen dan contact opnemen met verhuurder door het sturen van een mail aan klantenservice@lasergamekids.nl. Verhuurder zal zich dan maximaal inspannen om in gezamenlijkheid tot een passende oplossing te komen.

In het geval dat verhuurder en huurder er onderling niet uit komen, huurder van mening is dat de wijze van verwerken van persoonsgegevens ontoelaatbaar is, dan heeft huurder het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl staat meer informatie alsmede de contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens.